Disclaimer

Deze website is eigendom van K-Rent bv.


Contactgegevens:

Fuji Cash Register • K-Rent bv

Welkomstraat 18 • B-2160  Wommelgem   

+32 (0)3 366 05 05 • info@fujitron.beAdres maatschappelijk zetel:

K-Rent bv

Welkomstraat 18 • B-2160  Wommelgem   

+32 (0)3 366 05 05 • info@fujitron.be  

BTW BE 0466 123 503 • RPR Antwerpen


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan K-Rent bv of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid.


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


K-Rent bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie

op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal K-Rent bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


K-Rent bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijden zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. K-Rent bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


K-Rent bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. K-Rent bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


Privacybeleid


K-Rent bv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.  De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot K-Rent bv per brief, fax of via info@fujitron.be . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.


Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan K-Rent bv of via info@fujitron.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

K-Rent bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Aanpassing en toevoeging ten gevolge van de GDPR wetgeving (28-5-2018) :

 

Het beleid voor gegevensbescherming K-Rent bv


Voor K-Rent bv is het beschermen van de persoonsgegevens van natuurlijke personen een belangrijk doel en bovenal een wettelijke verplichting ( GDPR van kracht op 25/5/2018 ) die K-Rent bv hoog in het vaandel draagt.


Met deze beleidstekst willen we toelichten op welke manier we de rechten en vrijheden van de betrokken natuurlijke personen en medewerkers (‘betrokkenen’) vrijwaren wanneer we persoonsgegevens verwerken, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving.


We besteden hierbij bijzondere aandacht aan meer risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens, zoals ( indien van toepassing ) het gebruiken van de gegevens voor specifieke doeleinden, het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen bij de verwerking, het uitwisselen van deze gegevens met andere actoren, ….  We hebben ook oog voor het verwerken van persoonsgegevens van onze personeelsleden en andere actoren. Zeker wanneer we hierbij technologieën gebruiken die, zonder bescherming, een inbreuk kunnen zijn op hun persoonlijke levenssfeer.


Beleidsdoelstellingen voor gegevensbescherming


Kwaliteitsvolle producten en/of diensten leveren is een topprioriteit voor K-Rent bv. Een belangrijk aspect hierbij is een kwaliteitsvolle verwerking van persoonsgegevens. De directie van K-Rent bv streeft aan de hand van dit beleid na dat de rechten en vrijheden van eenieder gevrijwaard zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

Het uitschrijven van dit beleid heeft als doel om het correct omgaan met persoonsgegevens aan te tonen. Het bespreekt hierbij de beleidsdoelstellingen en formaliseert deze. Het verduidelijkt de cultuur van gegevensverwerking met respect voor eenieders rechten en vrijheden.


Concreet streven we volgende doelstellingen na :


K-Rent bv

 

1.Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en het verwerkingsdoel, zowel naar de betrokkene als naar de toezichthouder. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld.


2.Verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken. Elke taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelen van K-Rent bv. Dit wordt telkens geëvalueerd bij een nieuw verwerkingsdoel.


3.Verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten.


4.Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse verwerkingscyclus.


5.Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene.


6.Voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens. Informatieveiligheid, gegevensbescherming bij ontwerp en privacy-vriendelijke standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.


7.Is in staat om alle geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht op inzage, afschrift en eventueel ook schrapping uit te voeren. K-Rent bv bewaakt hierbij over de eventuele beperkingen die op deze rechten van toepassing zijn.


8.Waakt er actief over dat bij het verwerken van de persoonsgegevens voor een welbepaald doel, de rechten en vrijheden ( bv. recht op overdraagbaarheid ) van de betrokkene gevrijwaard blijven.


9.Verwerkt gegevens in lijn met de rechten en vrijheden die gelden in de Europese Economische Ruimte en controleert de toepassing hiervan wanneer de gegevens worden uitgewisseld daarbuiten. K-Rent bv leeft bijgevolg alle wettelijke en normerende kaders na (i.e. zowel Vlaamse, Federale als Europese regels) bij het verwerken van persoonsgegevens en heeft daartoe haar verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens en die van andere duidelijk in kaart gebracht. K-Rent bv monitort daarenboven ook de in de sector geldende gedragscodes en past deze toe.


10.Kan aantonen dat het alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform de wettelijke bepalingen. Deze verantwoordingsplicht wordt bewaakt door intern toezicht en controle en is uitvoerbaar volgens de wettelijk geldende principes.